Dr. Pathur Rahman

Jabatan :
Wakil Dekan I
Keilmuan: Tafsir
Email: