Dr. Pathur Rahman, M.Ag

Jabatan :
Wakil Dekan I
Keilmuan: Tafsir
Email: